» Kalendario Detalha

08 Marsu

Loron Internasionál Feto

Loron Internasionál Feto selebra tinan-tinan iha loron 8 fulan Marsu iha mundu tomak. Fokus ba selebrasaun nee oi-oin iha kada rejiaun, komesa husi respeitu, apresiasaun no hadomi ba feto to’o selebrasaun ba progresu feto iha área ekonomia, sosiál no polítika.
Eventu ne’e hahú iha inisiu sekulu XX nuudar simbolu husi movimentu feto iha mundu tomak ne’ebé luta ba direitu feto traballador sira no direitu feto ba vota no kandidata aan iha eleisaun, no direitu atu moris livre husi violénsia seksual. Iha tinan 1977 Assembleiu Jeral Organizasaun Nasőes Unidas (ONU) foti desizaun katak loron 8 fulan Marsu nuudar Loron ONU nian ba direitu feto no dame.

Iha historia Timor-Leste nian luta, movimentu feto Timor-Leste selebra loron ne’e hahú kedas iha tinan 1975. Restora tiha Independensia iha 2002, Timor-Leste kontinua selebra Loron Internasionál Feto 8 Marsu hodi selebra luta kombate diskriminasaun no violénsia ba feto no promove igualdade jéneru no hasa’e końesimentu jeral kona-ba asuntu ne’e. Sekretaria Estadu ba Promosaun Igualdade lidera ofisialmente selebrasaun ba Loron Internasionál Feto iha Timor-Leste.

Loron Boot SEPI
Loron Internasionál Feto RuráL
Loron Nasionál Feto Timor
Kampańa Loron 16 Ativismu Kontra Violénsia Bazéia ba Jéneru
Loron Internasionál Feto
Arkivu
Statistika Vizitantes

295714

Ohin loron : 17
Hits ohin loron : 35
Total : 62567
Hits : 295714
Online : 1