» Notisias

Kinta, 12 Dezembru 2013

Postal Natal 2013

Sekretária Estadu ba Promosaun Igualdade hato’o Ksolok Natal 2013 no Kmanek Tinan Foun 2014 ba ita hotu.


Departamentu Media SEPI | Author : Carlito
Loron Boot SEPI
Loron Internasionál Feto RuráL
Loron Nasionál Feto Timor
Kampaña Loron 16 Ativismu Kontra Violénsia Bazéia ba Jéneru
Loron Internasionál Feto
Arkivu
Statistika Vizitantes

287959

Ohin loron : 7
Hits ohin loron : 72
Total : 60428
Hits : 287959
Online : 1